• سال شمار زندگی فردوسی و تدوین شاهنامه

    سال شمار زندگی فردوسی و تدوین شاهنامه

    به قلم: محمد امین ریاحی  □ درباره‌ی تاریخ تولد فردوسی و آغاز نظم کتاب و مدت زمانی که شاعر صرف کار عظیم خود کرده و تدوین‌های مختلف آن، نظرهای گوناگونی اظهار شده و غالباً هر نظری حاصل شتاب‌زدگی و توأم با شک و تردید بوده است و این حدس‌های آمیخته به تردید و ابهام از