• سوم شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه

    سوم شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضاشاه

    به قلم: پرفسور سید حسن امین □ مقاله‌ی حاضر، سقوط رضاشاه پهلوی را در شهریور ۱۳۲۰ بررسی می‌کند، با تکیه بر شناسایی دلایل حمله‌ی نظامی بیگانگان به ایران و موضع‌گیری ایرانیان، بویژه ارتش ایران، در این رویداد. از مشروطیت به بعد، در همه‌ی مواردی که تغییرات جدی در فضای سیاسی مطمح نظر ایرانیان بوده است،