• آقای داورزنی آینده را هم ببینید! / امید فراغت

    آقای داورزنی آینده را هم ببینید! / امید فراغت

      آقای داورزنی؛ موجودیت ورزش کشور نظامی ورزشی است و شاید در جوامع ایدئولوژیک چنین واقعیتی یک اتفاق بدیهی به حساب بیاید اما برای گذار از انحصارگری دولتی و …..به دموکراسی شاید این تئوری کاربردی نباشد! آقای داورزنی؛ با وجود اینکه شما تربیت یافته مکتب نظامی گری هستید که بسیار هم عالی ست اما چطور