• فقط از فهمیدن تو میترسند …

    فقط از فهمیدن تو میترسند …

    اگر مثل گاو گنده باشی ، میدوشنت اگر مثل خر قوی باشی ، بارت می کنند اگر مثل اسب دونده باشی ، سوارت میشوند فقط از فهمیدن تو میترسند … 👤دکتر علی شریعتی