• متن کامل فرمان کوروش کبیر

    متن کامل فرمان کوروش کبیر

    □ متن کامل کهن‌ترین سند نوشتاری از عصر هخامنشی مشتمل بر فرمان کوروش کبیر به هنگام تسخیر شهر بابل در ۵۴۰ پیش از میلاد به‌زبان اصلی (بابلی نو): «… ]نقطه‌چین‌ها افتادگی‌های اصلی لوحه‌ی گلین فرمان کوروش است[… نبونیدوس ]نبونئید Nebunaid، شاه بابل تا ۵۴۰ پیش از میلاد که سال تسخیر بابل به‌دست کوروش است[… بنا