• نقد و بررسی نمایش بنگاه تئاترال به قلم استاد علی نصیریان

    نقد و بررسی نمایش بنگاه تئاترال به قلم استاد علی نصیریان

    پایگاه خبری نمانامه: سیدعلی تدین صدوقی : نمایش بنگاه تئاترال به قلم استاد علی نصیریان حدود چهل وپنج سال پیش نوشته شد . پرواضح است که متن آئینه مسایل جامعه دوران خودش بوده است ، به وِیژه ازنظر مسا یل  ومعضلات اجتماعی وسیاسی و … نمایش بنگاه تئاترال به قلم استاد علی نصیریان حدود چهل وپنج