• آلک سبیل؛ علی اشرف درویشیان

    آلک سبیل؛ علی اشرف درویشیان

    پایگاه خبری نمانامه: در سال های دهۀ ۴۰ یعنی از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ در یکی از شهرهای غرب کرمانشاه که شاه آباد نامیده می شد و نام امروزآن اسلام آباد است دبیر ریاضی بودم، یعنی حساب و هندسه و جبر و مثلثات درس می دادم. زندگی ام طوری بود که ناچار بودم در کرمانشاه زندگی