• شیرینی به کام قاچاقچی و مواد فروش!

    شیرینی به کام قاچاقچی و مواد فروش!

    علت مخالفت شما با مصرف مکملهای پرورش اندام چیست؟ درود. بهتر است ابتدا ببینیم چرا این مواد در سطح جامعه توزیع می شوند و چرا مصرف آنها به نحو گسترده ای ترویج و تبلیغ می گردد. این مسئله بدون نظارت درست از جانب دولت و نهادهای مسئول امر ورزش چنان خسارتی به جامعۀ ما، خصوصا