• خلاقیت و شخصیت در علم روانشناسی

    خلاقیت و شخصیت در علم روانشناسی

    پایگاه خبری نمانامه: خلاقیت و شخصیت دو تا از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در علم روانشناسی به طور مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد به گونه ای که شاخه ای را درعلم روانشناسی به نام روانشناسی شخصیت و یا خلاقیت به وجود آورده است. بدین ترتیب پرداختن به شخصیت که زیر بنای