• پستانک چه عورضی دارد؟

    پستانک چه عورضی دارد؟

    پزشکان متخصص درباره استفاده از پستانک نظرات مختلفی دارند، برخی کاملا مخالف آن هستند و برخی دیگر معتقدند که استفاده متعادل از پستانک عوارض مهمی به جای نمی گذارد، اما باز هم پستانک را تجویز نمی کنند. با تمام این حرفها مخالفان پستانک دادن به نوزاد از عوارضی می گویند که بهتر است با آنها آشنا شوید.