• اشعار فارسی و ترکی عصر مشروطیت!

    اشعار فارسی و ترکی عصر مشروطیت!

    به قلم: یوسف عزیزنژاد خویی شاعران هر عصری، شعرهای مناسب آن دوره را سروده‌اند. دوره‌ی مشروطیت که یکی از مقاطعِ تاریخی مهّم کشور ایران است، شاعرانی را در خود پرورانید و معرّفی کرد که بخشی از این جنبش عظیم را به‌سوی هدف رهنمون ساخت. آنچه در ذیل می‌آید، نگاهی‌ست مختصر به شعرهای این دوره که