• عرفان، نگاه هنری به الهیات!

    عرفان، نگاه هنری به الهیات!

    به قلم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی «عرفان» چیزی نیست مگر «نگاهِ هنری و جمال‌شناسانه نسبت به الهیات و دین». از این چشم‌انداز، هیچ دین و مذهبی وجود ندارد که در آن نوعی «عرفان» وجود نداشته باشد. حتا اگر کسانی باشند که، به هر دلیلی، یک دین و مذهب جدید را «اختراع» کنند و عده‌یی هم،