• فن سخنوری و ارتباط آن با عدالت

    فن سخنوری و ارتباط آن با عدالت

    به قلم: دکتر محمدرضا جلالی نائینی □ از آن هنگام که آدمی‌زاده در این سراچه‌ی ترکیب، تخته‌بند تن شده و با عنوان حیوان ناطق، از دیگر آفریدگان امتیاز یافته است، سخن و انسان هم‌زادان‌اند. در آغاز نقش سخن از قالب صوتی نخستین نیازها فراتر نمی‌رفته و نشانه‌یی بوده است از شادی یا اندوهی، کششی یا