• گوشه ای از تاریخچه ملی شدن نفت

    گوشه ای از تاریخچه ملی شدن نفت

    ۱ـ قرارداد گس ـ گلشاییان دولت ایران برابر قانون مصوب ۲۹ مرداد ۱۳۲۶، مکلّف به استیفای حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس گردیده بود. امّا سر نویل گس Neville Gass (نماینده‌ی تام‌الاختیار شرکت نفت ایران و انگلیس) نخست در هشتم مهر ۱۳۲۷ (در دولت عبدالحسین هژیر) به تهران آمد و تا بیست و