• «طفلی به نام شادی» تازه‌ترین مجموعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

    «طفلی به نام شادی» تازه‌ترین مجموعه شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

    پایگاه خبری نمانامه: زیرِ همین آسمان و روی همین خاک»، «هنگامهٔ شکفتن و گُفتن»، «از همیشه تا جاودان»، «شیپورِ اطلسی‌ها» و «در شبِ سردی که سُرودی نداشت» عنوان‌های این پنج دفتر است. محمدرضا شفیعی‌کدکنی در مقدمه «طفلی به نام شادی» آورده است: در تمام مدّتِ شاعریِ من – که عمری شصت و چند ساله دارد