• سه دیدگاه درباره فیلم «بی‌صدا حلزون»!

    سه دیدگاه درباره فیلم «بی‌صدا حلزون»!

    مجتبی اردشیری فیلم شریفی است اما روایت، مایه لازم برای یک فیلم استاندارد ۹۰ دقیقه‌ای را ندارد. ویژگی قابل ستایش فیلم، عدم‌ جسارت درام در اشاعه به ابعاد اجتماعی و تسری آن به جامعه روز است. فیلم، حد و اندازه‌های خود را شناخته و فراتر از تمرکز داستانی عدول نمی‌کند. ضمن اینکه از نقصان‌های فیزیکال