• صنعت بازی سازی را می توان هنر هشتم دانست؟

    صنعت بازی سازی را می توان هنر هشتم دانست؟

    به قلم: محمدعلی مترنم پایگاه خبری نمانامه: هنر در قلمرو احساس و ساحت ناخوداگاه است ، وسیله ای برای نزدیک شدن به حد کمالی که در درون هرکس بدون تربیت مانده و مستعد برای شکوفایی است و هیچ چیز دیگری همچون هنر نمی تواند پیش به سوی کمال این هارمونی درونی حرکت کند. و بنده