• لیست کامل احزاب ایران

    لیست کامل احزاب ایران

    ردیف نام تشکل دبیرکل یا نماینده هیئت موسس وبسایت تاریخ صدور پروانه آدرس  دفتر مرکزی تلفن و فاکس ۱ انجمن اسلامی معلمان ایران کتیرائی ۲۱/۱۱/۷۰ ۲۰/۱ـ۴۲/الف تهران ـ خیابان ولی عصر ـ خ بزرگمهرـ نزدیک چهارراه فریمان ـ شماره ۶۷ ۶۴۶۷۹۰۰ ت ۶۴۶۸۸۶۹ ف ۲ انجمن اسلامی مهندسان ایران صالح آبادی /۷/۷۰ ۲۳/۱ـ۴۲/الف تهران ـ