• نگاهی به شعر آزاد!

    نگاهی به شعر آزاد!

      دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی ـ استاد دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران ۱ـ مدخل در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰، شعر فارسی به سیمای دیگری درآمد. در کنار نیما و بیش و کم با توجّه به کارهای او، چند شاعر برجسته نمونه‌هایی از شعر جدید عرضه کردند که بعضی مستقیماً متأثر از اسلوب نیما بود و