• رخ جانانه / ابراهیم رضاخانی

    رخ جانانه / ابراهیم رضاخانی

    نباشد خواب راحت چشم هر دیوانه در شبها دل نالان کجا شاد است ز این غمخانه در شبها درون پرده غفلت مپوشان عیب خود هر دم سر آید بانگ بد نامی ز این کاشانه در شبها ز شوق شعله ی رخسار. آتش گون مه رویان کنم جانم نثار شمع چنان پروانه در شبها رود از

  • ترانه زیبای بازی / الناز صفری

    ترانه زیبای بازی / الناز صفری

      “بازی” دیشب دوباره دیر برگشتی وقتی که من خوابت رو می دیدم دیدم یه بازی بینمون افتاد تو مُهره تو … من مِهرمو چیدم تو تاس می ریختی روی تختم من تاب می خوردم تو آغوشت از برق تو چشم قمار بازت دیدم که شد یادم فراموشت هی جفت ریختی و دلم لرزید یک