• صورت در شعر و صورت شعر نیمایی؛سعید سلطانی طارمی

    صورت در شعر و صورت شعر نیمایی؛سعید سلطانی طارمی

    پایگاه خبری نمانامه: صورت‌ و شکل‌ آثار ادبی‌ به‌ ویژه‌ شعر همواره‌ از دو جنبه‌ بررسی شده‌ است‌ : ١) شکل‌ یا صورت‌ بیرونی این‌ وجه‌ شکل‌ و صورت‌ همان‌ است‌ که‌ قدما به‌ آن‌ قالب‌ می‌گفتند. قالبهای‌ شعری‌ مثل‌ غزل‌، مثنوی، قطعه‌، قصیده‌ و…هر صورت‌ و قالبی‌ هم‌ دارای‌ قواعد و قوانین‌ بی‌انعطافی‌ بود