• شعر زیبای مهر بیگانه ها / ابراهیم رضاخانی

    شعر زیبای مهر بیگانه ها / ابراهیم رضاخانی

      بر نمی تابند سر از رنج زمان دیوانه ها کی بود بیمی ز سیلاب جهان ویران ها دوری راه کی شود سدی براه عاشقان چون نسوزد آتش عشقی پر پروانه ها نام نیک رفتگان باقی بماند روی خاک بر دمد از قعر خاک و سنگ عالم دانه ها تا نباشی همچو ساغر در کف