• عقاب” شعر خانلری نیست! هیوا مسیح

    عقاب” شعر خانلری نیست! هیوا مسیح

    پایگاه خبری نمانامه: مکثی در گفتار / مقدمه دکترشفیعی‌کدکنی بر گزینه اشعار پرویز‌ناتل‌‌خانلری این کتاب سال گذشته منتشر شد . این‌جا و آنجا در شبکه های مرسوم به اجتماعی هر‌‌کس واکنشی نشان داد و گذشت . بنده هم به واسطه ۳ سال کار مستمر روی فرهنگ شعر نو فارسی بخش نیما که حاصلش ۲ جلد ۹۰۰