• مرگ رستم در شاهنامه و شعر اخوان ثالث!

    مرگ رستم در شاهنامه و شعر اخوان ثالث!

    به قلم: غلامرضا حافظی □ ۱ـ مقدمه در زمانی‌که حکومت سامانیان فرهنگ‌دوست به دست غلامان تازه به دوران رسیده‌ی وابسته به خلیفه‌ی بغداد برچیده می‌شد، «مردی چون کوه با دلی چون آتشفشان، طبعی چون آب روان» مسوولیت تاریخی خود را احساس می‌کند و حماسه‌ی ملی ایران را برای همه‌ی دوران‌ها تدوین می‌کند. آری فردوسی در