• ۱۲ محرم و درسی که از شاه سلطان حسین میتوان گرفت

    ۱۲ محرم و درسی که از شاه سلطان حسین میتوان گرفت

    پادشاهى شاه سلطان حسین (۱۱۰۶- ۱۱۲۵) هنگامی که در سال ۱۱۲۰ هجری مهی، محمود پسر میرویس که پس از مرگ پدر و قتل عموی خود عبد الله بر طایفه غلجائى ریاست یافته بود، افغانان ابدالى را مغلوب کرد و اسد الله خان پسر عبد اللّه خان ابدالى سردار ایشان را کشت و محمود این کار