• شاهنامه‌ فردوسی و تعریف آن از ایرانیان

    شاهنامه‌ فردوسی و تعریف آن از ایرانیان

    به قلم: امیدوار عالی محمودی شاهنامه‌ فردوسی کتاب ارزشمندی‌ست، که خاطرات و خطرات تاریخ و زندگی ایرانیان را به زیباترین سخن ماندگار کرده است، برای رسیدن به کیستی و چیستی خویش و خویشان و برای آشنایی با سرگذشت و تاریخی که فراز و فرودهای فراوانی را در تقدیر داشته است نیاز بسیاری به خوانش و