• معرفی شادی هادی نژاد شاعر و داستانویس

    معرفی شادی هادی نژاد شاعر و داستانویس

    شادی هادی نژاد ساکن رشت، دانشجوی دکتری تاریخ ایران . به قول خودشان سالهاست که برای روزهای روشن می نویسد… ایشان شعر و دلنوشته های خود را در نشریات و مجموعه کتابهای زیادی چاپ نموده اند. قسمتی از داستان تنهایی_من_و_خورشید_خانوم زنی کنارم نشسته بود و با من حرف می زد ، چادر گرفته بود و