• سینمایی خورشید؛ نمادِ اعتراض به آشفتگی جامعه

    سینمایی خورشید؛ نمادِ اعتراض به آشفتگی جامعه

    به قلم؛ محمدولی دارابی پایگاه خبری نمانامه: طی سالیان اخیر ، فقط تعداد اندک شماری از فیلم های سینمایی که رویکردِ معترضانه به وضعیت نابسامان جامعه داشتند ، مورد توجه عام قرار گرفتند و سایر آثار با روی آوردن به شعار زدگی ، از مدار توجه خارج شدند . البته همان تعداد اندک شمار هم