• حقه های شعبده بازان که در کار خارق العاده خود به کار می برند

    حقه های شعبده بازان که در کار خارق العاده خود به کار می برند

    پایگاه خبری نمانامه: افراد زیادی خبر ندارند که شعبده بازانی که کارهای معجزه آسا انجام داده و باعث می شوند دهانمان از شگفتی باز بماند همه انسان هایی شکاک بوده و به ماوراء طبیعه اعتقاد زیادی ندارند. اگر چه آن ها نیز انسان هایی عادی هستند اما با ترفندها و شعبده بازی های خود تماشاگران