• مهر / دکتر کرامت سعیدی

    مهر / دکتر کرامت سعیدی

    بر من چه خوابی دیده ای؟ با خود چه اندیشیده ای؟ هم مبتلایم کرده ای هم نسخه ام پیچیده ای بی یک تکان پا در گلم شه مات کیش اولم زان مهره ها در دست تو وین سان که بازی چیده ای رزم است یا بازیست این بنگر که را با کیست این ورزیده ای