• خلاصه ای از کتاب تاریخ زبان فارسی نوشته ی دکتر مهری باقری

    خلاصه ای از کتاب تاریخ زبان فارسی نوشته ی دکتر مهری باقری

    پایگاه خبری نمانامه: زبان صورت واحدی ندارد زیرا امری است اجتماعی ، و وسیله ی برقراری ارتباط و جامعه از جنبه های سیاسی و مذهب و آداب و رسوم و … تغییر می کند تحول حاصل شده به ضرورت نیازهای آن جامعه را دگرگون می سازد ، این دگرگونی در تحول زبان تأثیر دارد .