• دیدگاه شریعتی در مقابل مارکسیسم!

    دیدگاه شریعتی در مقابل مارکسیسم!

    بعضی از محققان و صاحب‌نظران علوم‌اجتماعی، بلکه هم‌چنین تشکیلات سیاسی و امنیتی رژیم پهلوی، شریعتی و اتباع او را «مارکسیست اسلامی» می‌خواندند. به همین دلیل ما در این‌جا نقل نوشته‌یی را از دکتر یرواند آبراهامیان  در این خصوص بی‌مناسبت نمی‌دانیم.» (ص ۱۵)  از نظر محتوایی معتقدم که این دو گونه، یعنی مارکسیسم و اسلام، در

  • دکتر علی شریعتی

    دکتر علی شریعتی

    هیچگاه تنهایی و کتاب و قلم، این سه روح و سه زندگی وسه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت… آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را ازمن گرفتند. ✍️علی شریعتی