• ایران دوستی در سده های سوم و چهارم هجری

    ایران دوستی در سده های سوم و چهارم هجری

    دکتر علینقی منزوی □ ۱ـ گذار از ثنویت به توحید اشراقی عقیدت ثنوی (دو بنی) که ریشه‌ی همه اندیشه‌های مذهبی و ملی مردم هند و ایرانی را تشکیل می‌داد، آدمی را چنان نشان داد که از دو مبدأ خیر و شر، به‌طوری ترکیب شده است که آن دو نیرو در وی خنثی است و آدمی