• مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان ایران بر آثار ابراهیم والی دراچیان

    مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان ایران بر آثار ابراهیم والی دراچیان

    قسمتهایی از: مقدمه ، تقریظ و تأیید بزرگان علم فلسفه و حکمت ایران زمین از آثار استاد ابراهیم والی دراچیان استاد ابراهیم والی دراچیان نویسنده، ادیب، شاعر و پژوهشگر حوزه فلسفه که دارای آثار متعددی در زمینۀ ادبیات، شعر ،حکمت و فلسفه می باشد؛ در کتاب جدید خود به نام « آنسوتر » که در زمینه فلسفه اثری ابداعی و