• نقدی بر کتاب؛ شاهنامه، شاه‌نامه نیست!

    نقدی بر کتاب؛ شاهنامه، شاه‌نامه نیست!

    به قلم: دکتر ایرج صراف □ دوست گرامی و بزرگوار، آقای غ. فرهنگ فروتن، کتابی با عنوان شاهنامه، شاه‌نامه نیست تألیف کرده و مجدداً مقالاتی هم در همین مایه و به‌واقع تکرار مطالب در روزنامه‌ی فضیلت (چاپ رشت) به‌شکل پاورقی نوشته‌اند تا برای آنان که کتاب را نخوانده‌اند، فرصتی باشد تا از آن افاضات کسب