• اسدالله خان …

    اسدالله خان …

    دوستان و یاران عزیز سلام …شما که خوب و خوش هستید ان شاالله ..ما که از دست کارهای اسدالله خان حال و احوال درست و درمانی نداریم …دیشب اینجا یک حرفهایی در مورد دولت های سایه و موازی و پنهان و سهمیه های مدیریتی و تقسیم قدرت و پست ها و این جیزها برای خودش