• لنز یا دوربین: کدام سرمایه گذاری بهتری است؟

    لنز یا دوربین: کدام سرمایه گذاری بهتری است؟

    پایگاه خبری نمانامه: هر ساله دوربین های حرفه ای جدیدی وارد بازار شده که ناگزیر باعث از رده خارج شدن مدل های قبلی خود می شوند. معموال نسل جدید هر محصول الکترونیکی، دارای مشکالت فنی خاص خود است که در نسخه های بعدی تصحیح و ارتقا می یابد و متضرر آن مشتریانی هستند که در