• دموکراسی خواهی بدون خشونت!

    دموکراسی خواهی بدون خشونت!

    به قلم: زنده یاد سرلشکر ناصر فربد □ برای دست‌یابی به دموکراسی بدون خشونت، که امروز مورد خواست عمومی‌ست، جامعه‌ی ایران از نظر چشم‌انداز سیاسی، عملکرد مبارزاتی و تشکیلاتی اجتماعی در شرایطی نیست که یک فرد یا گروه بتواند به تنهایی ابتکار این تحول سیاسی را به‌دست گرفته و به انجام برساند، بلکه باید کلیه