• دماغ تلویزیون، روز به روز درازتر می شود!

    دماغ تلویزیون، روز به روز درازتر می شود!

    به قلم: جبار آذین وقتی مردم، خود، زندگی، دغدغه ها، مشکلات و خواسته ها و آمال و آرمان هایشان را در برنامه های سطحی و کپی شده از روی ماهواره های خارجی و سریال های متوسط و زیرمتوسط و بد تلویزیون نمی بینند، چرا باید وقت و عمر خود را صرف تماشای تولیدات نازل آن