• دل بی آرزو / ابراهیم رضاخانی

    دل بی آرزو / ابراهیم رضاخانی

      روز ما را گر چه شب شد صبح خندانیم ما چشم دل مجذوب روی ماه تابانیم ما در بساط زندگی غیر از دلی بی آرزو بی نیاز از هر چه در عالم ز الوانیم ما گر چه دشمن آرزوی غم به دل دارد ز ما در میان دشمنان هم شاد و خندانیم ما هر