• تأسیس بنیاد فرهنگ

    تأسیس بنیاد فرهنگ

    به قلم: دکتر پرویز ناتل خانلری □ تصمیم گرفته بودم که دیگر، مطلقاً در کارهای سیاسی و اجتماعی شرکت نکنم و باقی فرصتی را که از عمر باقی‌ست، به کارهای ادبی و علمی بپردازم. چند بار هم غیرمستقیم این مطلب را به گوش شاه رسانده بودم. چندی بعد از استعفای کابینه‌ی علم، یک روز اشرف