• چرخش نخبگان در حکومت های دموکراتیک و استبدادی

    چرخش نخبگان در حکومت های دموکراتیک و استبدادی

    گفت‌وگو با دکتر نقی لطفی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره: چرخش نخبگان در ساخت حکومت و قدرت، یکی از مباحثی است که بسیاری از اهل نظر را به واکاوی تاریخ واداشته است. ما تز «چرخش نخبگان» را با دکتر نقی لطفی، مورّخ و استاد تاریخ دانشکده‌ی ادبیات و