• دردٍ خدایی هدایت و بوف کور

    دردٍ خدایی هدایت و بوف کور

    به قلم: دکتر محمودرضا شریعت‌زاده □ صادق هدایت یک ذرّه‌بین بود… او بود که با جمله‌ی: «آن سگ زرد گردن کلفت هم که محلّه‌مان را قرق کرده است…»، استبداد رضاخانی و شغال استعمار را رسوا کرد. امّا جنبه‌یی که برای من دغدغه بوده و روشن نشده، درد خدایی صادق بوده است و خداشناسی او که