• پاسخی به نامه گروهی از دبیران زیست‌شناسی؛ کورش جنتی

    پاسخی به نامه گروهی از دبیران زیست‌شناسی؛ کورش جنتی

    پایگاه خبری نمانامه: کسی نیست از فرهنگستان پشتیبانی ‌کند؟ پاسخی به نامه گروهی از دبیران زیست‌شناسی؛ کورش جنتی به‌تازگی فرهنگستان، شماری از واژه‌های پارسی را در کتاب‌های درسی جایگزین واژه‌های بیگانه کرده است. کاری بایسته که اگر می‌خواهیم زبان پارسی زبان دانش باشد باید بسیار پیشتر از این، و با گستردگی بیشتر انجام می‌شد. چنان