• نگاهی به دانشنامه‌ شعر سید حسن امین

    نگاهی به دانشنامه‌ شعر سید حسن امین

    به قلم: سید محسن مهرابی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استاد سیدحسن امین (۱۳۲۷) از نویسندگان نام‌آور دانشگاهی در حوزه‌های حقوق، ادبیات، تاریخ و عرفان است. قریب نیم قرن حضور مستمر او در عرصه‌های مختلف فرهنگی اعم از شاعری، دبیری و سردبیری و انتشار بیش از چهل عنوان کتاب، او را از تعریف بی‌نیاز