• درآمدی بر ادبیات داستانی

    درآمدی بر ادبیات داستانی

    به قلم: پروفسور سیدحسن امین □ داستان، اثری منثور به شیوه‌ی روایی و مبتنی بر جعل و خیال Fiction است که به یاری توصیف، استعاره، تشبیه و نقیضه‌گویی، مسائل گوناگون و انواع و اشکال روند زندگی بشر را انعکاس می‌دهد. داستان از جهت کوتاه و بلندی به دو نوع مهم تقسیم می‌شود: داستان کوتاه Short