• ماساژ و پیامهایی که به مغز می رود:

    ماساژ و پیامهایی که به مغز می رود:

    ماساژ موجب تولید الکتریسیته ساکن می شود. می دانید الکتریسیته ساکن چیست؟ همان نیرویی مرموز و غیر قابل رویتی است که وقتی شانه به موهایت میکشی، نوک دندانه های شانه قادر است خرده کاغذها را به خود جذب کند! وقتی که هر بخش از بدن خود یا همسرتان را ماساژ می دهید؛ در بدن شما