• خواب زده ها، خواب ابدی طراح صحنه خود را رقم زدند!

    خواب زده ها، خواب ابدی طراح صحنه خود را رقم زدند!

    جبارآذین در شرایطی که سینمای بیمار و نابسامان ایران و صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری، توسط نامدیران و باند های مافیایی و پولشوی، با منزوی کردن هنرمندان و متخصصان، دامان چیندار خود را به روی تولیدات خارجی وماهواره ای گشوده و برای دارندگان و واردکنندگان پول های مشکوک در پوشش سرمایه گذار و اسپانسر