• چگونه خط کوفی جایگزین خط پهلوی شد؟

    چگونه خط کوفی جایگزین خط پهلوی شد؟

    پایگاه خبری نمانامه: چون اسلام در ایران انتشار یافت ، خط کوفی جایگزین خط پهلوی ساسانی و دین دبیره اوستایی شد و ایرانیان تقریباً از اواخر قرن اول و اوایل سده دوم هجری کم کم در نوشته های خود خط کوفی را معمول داشته و آنرا جایگزین خط پهلوی نمودند .خط کوفی ابتدا ، بی