• سینمای ایران، همچنان زیرسایه گنج قارون!

    سینمای ایران، همچنان زیرسایه گنج قارون!

    جبار آذین از زمانی که خبر وجود قصر زرین و شاهزاده قارون تنهای گنجدار، در شهر قحطی زده “سینما” پبچید، ولوله به جان شهرافتاد و هرکس که می توانست بار و بندیل بست و کیسه به دوش کشید تا خود را پیاده و سواره به کاخ آرزوها و وصال شاهزاده و گنج او برساند! مورخان